Om Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

Frivillig lønnsnemnd

Dersom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver/arbeidsgiverorganisasjon er uenige om hva som skal bli innholdet i en ny eller endret tariffavtale, kalles dette en interessetvist.

Dersom partene i en interessetvist ønsker at konflikten skal bli løst ved avgjørelse fra Rikslønnsnemnda, kalles dette frivillig lønnsnemnd. Fra den første lønnsnemndloven ble vedtatt i 1952 er det gjennomført ca. 70 frivillige lønnsnemnder i kommunal, statlig og privat sektor.

Tvungen lønnsnemnd

Ved uenighet om ny eller endret tariffavtale gjelder som hovedregel en fri rett streik og lockout. Samfunnet og berørte parter må i utgangspunktet tåle de ulemper som en arbeidskonflikt fører med seg. Dersom konflikten fører til fare for liv og helse eller andre alvorlige skader for samfunnet kan det likevel være aktuelt å gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

Tvungen lønnsnemnd vedtas av Stortinget ved lov eller av regjeringen ved provisorisk anordning i hvert enkelt tilfelle. Avgjørelsen i arbeidskonflikten overlates til Rikslønnsnemnda, og nemndas kjennelse får virkning som tariffavtale mellom partene.

Fra den første lønnsnemndloven ble vedtatt i 1952 har ca 150 arbeidskonflikter endt med beslutning om tvungen lønnsnemnd.

Nemndas sammensetning

Rikslønnsnemnda er en fast voldgiftsnemnd som oppnevnes av Regjeringen med hjemmel i lønnsnemndloven. Nemnda er sammensatt av nøytrale medlemmer og representanter fra partene i arbeidslivet og oppnevnes for tre år av gangen.

Medlemmer

Følgende medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt til Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2016 til 28. februar 2019:

Faste nøytrale medlemmer:

 • Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg (leder)
 • Avdelingsdirektør Anne-Britt Evensen Norum, Oslo
 • Seniorforsker Erling Barth, Oslo (ny)


Representant for arbeidstakerinteresser etter lønnsnemndloven:

 • Nestleder i Landsorganisasjonen i Norge, Tor-Arne Solbakken, Rygge

Personlige varamedlemmer:

 • Nestleder Hans-Christian Gabrielsen, Røyken
 • Førstesekretær Peggy Hessen Følsvik, Bærum
 • LO-sekretær Terje Olav Olsson, Askim
 • LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad
 • LO-sekretær Are Tomasgard, Sørum
 • LO-sekretær Renée Rasmussen, Vestby


Representant for arbeidsgiverinteresser etter lønnsnemndloven:

 • Forhandlingsdirektør Rolf Negård, Oslo

Personlige varamedlemmer:

 • Advokat Elisabeth Lea Strøm, Oslo
 • Direktør Siri Bergh, Oslo
 • Direktør Sigbjørn S. Mygland, Oslo (ny)

Representant for tjenestemannsinteresser etter tjenestetvistloven:

 • Leder LO Stat Tone Rønholdtangen, Nes

Personlig varamedlem:

 • Leder i Norsk Tjenestemannslag John Leirvaag, Oslo

 
Representant for statens interesser etter tjenestetvistloven:

 • Statens personaldirektør Gisle Norheim, Oslo (ny)

Personlige varamedlemmer:

 • Avdelingsdirektør Grete Antonie Jarnæs, Oslo
 • Avdelingsdirektør Håkon Tandstad, Oslo
 • Avdelingsdirektør Yvonne Larsen, Oslo (ny)

Sekretariat

Sekretariatet for Rikslønnsnemnda er lagt til Arbeidstilsynet. Kontaktpersoner i sekretariatet er Helene Nødset Lang og Mads Backer-Owe.