Om Tariffnemnda

Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan. Det er et kollegialt organ hvor de mest representative partene er representert. Tariffnemnda kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere.

Tariffnemnda er opprettet med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Tariffnemndas sammensetning

Tariffnemnda har en leder og 4 andre faste medlemmer. Medlemmene, med personlige varamedlemmer, blir oppnevnt for tre år. Ett av medlemmene representerer arbeidstakerinteresser, og ett arbeidsgiverinteresser.

I tillegg oppnevner departementet ett medlem fra den organisasjon som fremmer krav overfor nemnda og ett medlem fra dennes tariffmotpart i den tariffavtalen som kreves allmenngjort, såfremt ikke begge parter er blant de faste medlemmene av Tariffnemnda. Disse medlemmene oppnevnes for den enkelte sak etter forslag fra partene.

Medlemmer av Tariffnemnda

Følgende er medlemmer og varamedlemmer av Tariffnemnda for perioden 1. juni 2015 – 31. mai 2018:

  • Johan Kr. Øydegard (leder), dommer i Ringerike tingrett
  • Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt, UiO
  • Giuditta Cordero-Moss, professor ved Institutt for privatrett, UiO
  • Knut Bodding (LO)
  • Kurt Weltzien (NHO)

Varamedlemmer:

  • For Knut Bodding: Nina Kroken
  • For Kurt Weltzien: Margrethe Meder

Sekretariat

Tariffnemndas sekretariat er lagt til Arbeidstilsynet. Kontaktpersoner i sekretariatet er Helene Lang og Mads Backer-Owe