Saksbehandling

Arbeidsform og avgjørelser

Tariffnemnda behandler krav om allmenngjøring av en tariffavtale når dette er fremsatt av en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon som er part i avtalen og har innstillingsrett etter arbeidstvistloven § 39 første ledd.

Tariffnemndas saksbehandling er omfattet av reglene i forvaltningsloven. Et vedtak om allmenngjøring vil nesten uten unntak være en forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c). I tillegg til forvaltningslovens generelle bestemmelser vil det være lovens spesielle bestemmelser for forskrifter som kommer til anvendelse. Kravet til sakens opplysning i forvaltningsloven § 37 innebærer at det stilles krav om høring før en forskrift kan fastsettes, likevel slik at høring kan foregå i høringsmøter. 

Arbeidstilsynet har ansvaret for Tariffnemndas sekretariat. Sekretariatet forbereder sakene og innkaller i samråd med nemndas leder til møter når det er nødvendig.