Arbeidstilsynet forside

Tvisteløsningsnemnda

Tvisteløsningsnemnda behandler tvister om deltidsansattes rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid, fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte, rett til redusert eller fleksibel arbeidstid, rett til permisjoner etter arbeidsmiljøloven kapittel 12 samt rett til fritak fra nattarbeid eller overtidsarbeid.

Fra 1. januar 2018 overtok tvisteløsningsnemnda også den avgjørelsesmyndighet som tidligere lå hos Bedriftsdemokratinemnda. Dette omfatter myndighet til å gjøre unntak fra lov og forskrifter om ansattes rett til representasjon i foretaks styrende organer. Nemnda er også gitt myndighet til å etablere fellesordninger (konsernordninger) og avgjøre klager i forbindelse med valg til styringsorganene.