Saksbehandling

Arbeidsform og avgjørelser

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan bringe en sak inn for tvisteløsningsnemnda. Saken må fremmes skriftlig, og innenfor bestemte frister.

Arbeidstilsynet er sekretariat for tvisteløsningsnemnda. Sekretariatet forbereder sakene og innkaller i samråd med nemndas leder til møter når det er nødvendig. Tvisteløsningsnemnda behandler innkomne tvister på grunnlag av partenes skriftlige fremstilling og innsendt dokumentasjon. Nemnda kan i særlige tilfeller innkalte partene dersom den mener det er nødvendig for sakens opplysning.

Vedtak fattes med alminnelig flertall og begrunnes.

Saksbehandlingstiden kan forventes å være på 3-6 måneder.

Tvisteløsningsnemnda er en tvungen tvisteløsningsform. Det vil si at tvister på de aktuelle områdene ikke kan bringes inn for en alminnelig domstol før de har vært behandlet i tvisteløsningsnemnda.

Frister

Frister for når en sak må bringes inn for nemnda er fastsatt i egen forskrift.

Fristen for å bringe en sak inn for tvisteløsningsnemnda er fire uker etter at arbeidsgivers avslag har kommet frem til arbeidstaker. 

Saker om utdanningspermisjon som ikke er avslått innen arbeidsgivers svarfrist må sendes inn til nemnda innen fire uker etter at arbeidsgivers svarfrist er utløpt.

Sak om rett til delvis permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-6 tas til behandling selv om fireukersfristen er utløpt dersom fødsel eller omsorgsovertakelse medførte oversittelse av fristen. Saken må i så fall fremsettes snarest mulig etter fødselen eller omsorgsovertakelsen.

For nemndas behandling av saker om ansattes rett til representasjon i styrende organer gjelder ingen frist. Valgklager må likevel være fremmet for valgstyret innen to uker fra det tidspunkt vedtak er kunngjort for de ansatte. (Jf. forskrift § 4 fjerde ledd) 

Hvor skal saken sendes?

Tvistesak kan sendes per post til:

Arbeidstilsynet Østfold og Akershus
v/Tvisteløsningsnemnda 
Postboks 4720, Torgard
7468 Trondheim

Eller per e-post til post@arbeidstilsynet.no

Følgende opplysninger må tas med i oversendelsen til tvisteløsningsnemnda:

 • Arbeidstakers navn, stilling, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Arbeidsgivers navn, adresse og telefonnummer
 • Hva tvisten gjelder
 • Legg ved kopi av søknad og avslag

I tilknytning til tvist om redusert arbeidstid bør det i tillegg komme frem:

 • nåværende stillingsprosent
 • hvor stor reduksjon i stillingsprosent det søkes om
 • på hvilken måte reduksjonen ønskes gjennomført
 • hvilket tidsrom søknaden gjelder for
 • arbeidstakers begrunnelse for søknaden

I tilknytning til tvist om utdanningspermisjon bør det også fremgå:

 • hvilket tidsrom søknaden gjelder for
 • hvilken type utdanning som ønskes gjennomført og varigheten av denne
 • eventuell bekreftelse på opptak ved utdanningsinstitusjon
 • hvor lang tid man har vært yrkesaktiv (med arbeidet som hovedbeskjeftigelse)
 • hvor lang tid arbeidstaker har vært ansatt hos nåværende arbeidsgiver
 • om man har hatt permisjon de siste to år

I tilknytning til tvist om fortrinnsrett for deltidsansatt bør det også fremgå:

 • stillingsstørrelse
 • om stillingen er fast eller midlertidig
 • hvilken stilling det kreves fortrinnsrett til og størrelsen på denne stillingen
 • om man har søkt på hele eller deler av den utlyste stillingen
 • kopi av nåværende arbeidsavtale
 • kopi av utlysningstekst

I tilknytning til tvist om stilling tilsvarende faktisk arbeidstid bør det også fremgå:

 • dato for arbeidstakers fremsettelse av kravet
 • dato for mottak av arbeidsgivers avslag
 • hvilken stillingsprosent arbeidstaker har i nåværende faste stilling. Opplys også om eventuelle stillingsendringer i beregningsperioden
 • oversikt over eventuelle avtalte vikariater i beregningsperioden
 • en skjematisk oversikt (dato og antall timer) over arbeidstakers arbeid utover avtalt arbeidstid i beregningsperioden (12 måneder før fremsettelse av kravet overfor arbeidsgiver). Gjerne oppstilt i et excel-ark eller lignende.
 • eventuell dokumentasjon på merarbeidet som er utført (timelister, arbeidsplaner eller turnuslister)

I tilknytning til søknad om unntak fra representasjonsregelverket bør følgende opplysninger fremgå:

 • Antall ansatte
 • Selskapets vedtekter, selskapsavtale.
 • Opplysninger om generalforsamlingsvedtak eller selskapsmøtevedtak eller avtaler som utenom vedtekter eller selskapsavtale regulerer styrets sammensetning eller kompetanse.
 • Begrunnelse for søknaden.
  • Nødvendige uttalelser.
  • Nødvendige opplysninger om søkeberettigelse.

I tilknytning til søknad om felles representasjonsordning bør følgende opplysninger fremgå:

 • Antall ansatte
 • Selskapets vedtekter, selskapsavtale.
 • Opplysninger om generalforsamlingsvedtak eller selskapsmøtevedtak eller avtaler som utenom vedtekter eller selskapsavtale regulerer styrets sammensetning eller kompetanse.
 • Begrunnelse for søknaden.
 • Nødvendige uttalelser.
 • Nødvendige opplysninger om søkeberettigelse.
 • Oversikt over konsernet (selskapskart) og opplysninger om hvilke representasjonsordninger de ulike selskapene har.