Nemndene forside

Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

 

Kjennelser fra Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda har avsagt kjennelse i sak 3/2021 i tvisten mellom Unio og KS i forbindelse med mellomoppgjøret 2021. 

Rikslønnsnemndas kjennelser finner du her.