Nemndene forside

Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

 

Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikt mellom Parat og NHO Luftfart

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom Parat og NHO Luftfart. 

Rikslønnsnemnda vil beramme saken til behandling når lovvedtak foreligger.