Nemndene forside

Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

Berammelser

Arbeidstvisten mellom LO Stat og YS Spekter på den ene siden og Spekter på den andre siden er berammet for behandling i Rikslønnsnemnda den 5. november. 

Berammelser