Nemndene forside

Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

 

Tvungen lønnsnemnd

Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom Legeforeningen og KS
Regjeringen har foreslått tvungen lønnsnemnd for å løse konflikten mellom Legeforeningen og KS, jf. pressemelding 01.11.2020 og behandling i Statsråd 06.11.2020.

Informasjon om tidspunkt for Rikslønnsnemndas behandling av tvisten vil bli publisert her etter at lovforslaget er vedtatt.

Kjennelser fra Rikslønnsnemnda