Nemndene forside

Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

 

Nye saker til Rikslønnsnemnda

Arbeidskonflikten mellom arbeidstakerorganisasjonen Lederne og Norsk olje og gass er berammet for behandling i Rikslønnsnemnda 21. november 2022. 

Arbeidskonflikten mellom Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart er berammet for behandling i Rikslønnsnemnda 22. november 2022.

Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd i arbeidskonfliktene mellom Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og KS. Dato for behandling av saken blir ikke bestemt før Rikslønnsnemnda har mottatt lovvedtak om tvungen lønnsnemnd. 

Rikslønnsnemndas berammelser finner du her.