Nemndene forside

Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

 

Siste kjennelse fra Rikslønnsnemnda

Den 28. september 2021 avsa Rikslønnsnemnda kjennelse i sak 4/2021 i tvisten mellom Unio og Oslo kommune i forbindelse med mellomoppgjøret 2021.

 

Rikslønnsnemndas kjennelser finner du her.