Nemndene forside

Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

 

Nye saker til Rikslønnsnemnda

16.12.22 ble det vedtatt lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag og KS i forbindelse med hovedoppgjøret i 2022.

Sakene er berammet for felles behandling i Rikslønnsnemnda mandag 13. februar 2023. 

Rikslønnsnemndas kjennelser finner du her.