Nemndene forside

Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

 

Tvungen lønnsnemnd

Tvungen lønnsnemnd i arbeidstvisten mellom Legeforeningen og KS

Rikslønnsnemnda behandler saken i digitalt møte onsdag 9. juni 2021. 

Berammelser