Nemndene forside

Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

 

Tvungen lønnsnemnd - aktuelt

Stortinget vedtok 23. mars 2021 lov om lønnsnemndsbehandling av arbeidstvistene mellom Parat/YS og NHO og Fagforbundet/LO og NHO
i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020.

Sakene er berammet til separat behandling i august 2021.
Se berammelser for detaljer.

 

Berammelser