Nemndene forside

Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

 

Kjennelse fra Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda har avsagt kjennelse i tvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020. 

pdf Rikslønnsnemndas kjennelse 01-2020.pdf