Berammelser

Det er vedtatt tvungen lønnsnemnd i arbeidstvistene mellom Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag og KS i forbindelse med hovedoppgjøret i 2022.

Sakene er berammet for felles behandling i Rikslønnsnemnda mandag 13. februar 2023.