Berammelser

Det er for tiden ingen berammede saker for Rikslønnsnemnda. 

Nemnda avventer sanksjonering av Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Parat/YS og NHO Luftfart/NHO i forbindelse med tariffrevisjonen 2022.