Medlemmer

Nemnda er sammensatt av nøytrale medlemmer og representanter fra partene i arbeidslivet og oppnevnes for tre år av gangen.

Nemndas sammensetning 

Nemnda settes med en leder og seks andre medlemmer:

  • Tre faste, nøytrale medlemmer
  • To faste medlemmer fra partene i arbeidslivet
  • Partene i den enkelte tvist utpeker ett medlem hver

Medlemmer

Følgende medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt til Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2016 til 28. februar 2019:

Faste nøytrale medlemmer:

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg (leder) Avdelingsdirektør Anne-Britt Evensen Norum, Oslo Seniorforsker Erling Barth, Oslo

Representant for arbeidstakerinteresser etter lønnsnemndloven:

Nestleder i Landsorganisasjonen i Norge, Tor-Arne Solbakken, Rygge

Personlige varamedlemmer:

Nestleder Hans-Christian Gabrielsen, Røyken Førstesekretær Peggy Hessen Følsvik, Bærum LO-sekretær Terje Olav Olsson, Askim LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad LO-sekretær Are Tomasgard, Sørum LO-sekretær Renée Rasmussen, Vestby

Representant for arbeidsgiverinteresser etter lønnsnemndloven:

Forhandlingsdirektør Rolf Negård, Oslo

Personlige varamedlemmer:

Advokat Elisabeth Lea Strøm, Oslo Direktør Siri Bergh, OsloDirektør Sigbjørn S. Mygland, Oslo

Representant for tjenestemannsinteresser etter tjenestetvistloven:

Leder LO Stat Tone Rønholdtangen, Nes

Personlig varamedlem: Leder i Norsk Tjenestemannslag John Leirvaag, Oslo

Representant for statens interesser etter tjenestetvistloven:

Statens personaldirektør Gisle Norheim, Oslo

Personlige varamedlemmer: Avdelingsdirektør Grete Antonie Jarnæs, Oslo Avdelingsdirektør Håkon Tandstad, Oslo Avdelingsdirektør Yvonne Larsen, Oslo