Medlemmer

Nemnda er sammensatt av nøytrale medlemmer og representanter fra partene i arbeidslivet og oppnevnes for tre år av gangen.

Nemndas sammensetning 

Nemnda settes med en leder og seks andre medlemmer:

  • Tre faste, nøytrale medlemmer
  • To faste medlemmer fra partene i arbeidslivet
  • Partene i den enkelte tvist utpeker ett medlem hver

Medlemmer

Følgende medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt til Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2019 til 28. februar 2022:

Faste nøytrale medlemmer:

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg (leder) 
Dr. juris Gøril Bjerkan, Bærum
Seniorforsker Erling Barth, Oslo

Representant for arbeidstakerinteresser etter lønnsnemndloven:

1. nestleder i Landsorganisasjonen i Norge, Peggy Hessen Følsvik, Bærum

Personlige varamedlemmer:

1. 2. nestleder i LO Roger Haga Heimli, Bergen 
2. 1. sekretær i LO Julie Lødrup, Oslo 
3. LO-sekretær Terje Olav Olsson, Askim
4. LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad
5. LO-sekretær Are Tomasgard, Sørum
6. LO-sekretær Kristin Sæther, Trondheim 

Representant for arbeidsgiverinteresser etter lønnsnemndloven:

Forhandlingsdirektør Rolf Negård, Oslo

Personlige varamedlemmer:

1. Advokat i NHO Margrethe Meder, Oslo
2. Advokat i NHO Jon Fladby Claudi, Oslo 
3. Advokat i NHO Gro Øien, Rælingen 

Representant for tjenestemannsinteresser etter tjenestetvistloven:

Leder i LO Stat Egil André Aas, Ullensaker

Personlig varamedlem:
Leder i Norsk Tjenestemannslag Kjersti Barsok, Oslo 

Representant for statens interesser etter tjenestetvistloven:

Statens personaldirektør Gisle Norheim, Asker


Personlige varamedlemmer:
1. Avdelingsdirektør Yvonne Larssen, Kommunal- og moderniserings-
departementet, Oslo
2. Avdelingsdirektør Håkon Tandstad, Finansdepartementet, Oslo
3. Avdelingsdirektør Solveig Nowacki, Justis- og beredskapsdepartementet,
Bærum