Nemndene forside

Tariffnemnda

Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon kan fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, herunder utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere. 

Tariffnemnda er et kollegialt organ hvor partene i arbeidslivet er representert.

Vedtak fra Tariffnemnda

Tariffnemnda har behandlet innkomne begjæringer om allmenngjøringer og besluttet at alle videreføres med ikrafttredelse 1. juli 2021.

Tariffnemndas vedtak med tilhørende forskrifter finner du her:

Vedtak - Tariffnemnda