Nemndene forside

Tariffnemnda

Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon kan fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, herunder utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere. 

Tariffnemnda er et kollegialt organ hvor partene i arbeidslivet er representert.

Begjæringer om allmenngjøringer

Tariffnemnda har mottatt begjæringer om allmenngjøringer i alle bransjene som er allmenngjort i dag. Høringsbrev er sendt ut og publisert på våre nettsider under fanen Høringer.

Dagens forskrifter fortsetter å gjelde inntil nemnda har truffet nye vedtak. Begjæringene vil etter planen bli behandlet av nemnda i månedsskiftet oktober-november. Nye forskrifter og satser vil dermed tidligst tre i kraft etter dette. 

 

Høringer fra Tariffnemnda finner du her