Vedtak - Tariffnemnda

Tariffnemnda har behandlet innkomne begjæringer om allmenngjøringer og besluttet at alle videreføres med ikrafttredelse 1. juli 2021. Tariffnemndas vedtak med tilhørende forskrifter vil bli publisert så snart de er ferdigstilt.

Tidligere vedtak fra Tariffnemnda, finner du på regjeringen.no