Vedtak - Tariffnemnda

Tariffnemnda har behandlet innkomne begjæringer om allmenngjøringer og besluttet at alle videreføres med ikrafttredelse 1. juli 2021.