Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for byggeplasser i Norge

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæringen om fortsatt allmenngjøring av Fellesoverenskomsten for byggfag på høring.

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Petroleumstilsynet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets hovedorganisasjon
KS
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet

Frist for å sende inn høringssvar er 20. september 2018.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda.

Svar på høringen merkes med ref. nr. 18/26873 og sendes på e-post til post@nemndene.no eller per post til:

Tariffnemnda
Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim