Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for jordbruk og gartneri

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæring om fortsatt delvis allmenngjøring av Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringen på høring.

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Arbeidstilsynet
Petroleumstilsynet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
NHO Mat og Drikke
Fellesforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Akademikerne
Unio
Hovedorganisasjonen Virke
Arbeidsgiverforeningen Spekter
KS
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Gartneriforbund
Norske Landbrukstenester
Norges Bærdyrkerlag
Landbrukets HMS-tjeneste
UiO v/Institutt for privatrett

Frist for å sende inn høringssvar er 20. september 2018.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda.

Svar på høringen merkes med ref. nr. 18/26916 og sendes på e-post til post@nemndene.no
eller per brev til:

Tariffnemnda
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim