Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for overnatting, servering og catering

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæring fra LO om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter på høring.

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Direktoratet for arbeidstilsynet
Fellesforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
NHO Reiseliv
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets hovedorganisasjon
Petroleumstilsynet
Regelrådet
UiO
UiO v/Institutt for privatrett
Unio
Utenriksdepartementet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Frist for å sende inn høringssvar er 20. september 2018.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda. Svar på høringen merkes med ref. nr. 18/24998 og sendes på e-post til post@nemndene.no
eller per brev til:

Tariffnemnda
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim