Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for persontransport med turbil

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæring om fortsatt delvis allmenngjøring av Bussbransjeavtalen på høring.

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Arbeidstilsynet
Petroleumstilsynet
Landsorganisasjonen i Norge, LO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS
Akademikerne
Unio
Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO
Hovedorganisasjonen Virke
Arbeidsgiverforeningen Spekter
KS
Norges Bussbransjeforbund tidligere Norges Turbileierforbund
UiO, v/ Institutt for privatrett

Frist for å sende inn høringssvar er 20. september 2018.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda. Svar på høringen merkes med ref. nr. 18/24996 og sendes på e-post til post@nemndene.no
eller per brev til:

Tariffnemnda
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim