Medlemmer

Tariffnemnda har en leder og fire andre faste medlemmer. Medlemmene, med personlige varamedlemmer, blir oppnevnt for tre år. 

Ett av medlemmene representerer arbeidstakerinteresser, og ett arbeidsgiverinteresser. I tillegg oppnevner departementet ett medlem fra den organisasjon som fremmer krav overfor nemnda og ett medlem fra dennes tariffmotpart i den tariffavtalen som kreves allmenngjort, såfremt ikke begge parter er blant de faste medlemmene av Tariffnemnda. Disse medlemmene oppnevnes for den enkelte sak etter forslag fra partene.

Følgende er medlemmer og varamedlemmer av Tariffnemnda for perioden 1. juni 2018 – 31. mai 2021:

Dag Nafstad (leder) – Lagmann, Tromsø
Steinar Holden – professor, Bærum
Giuditta Cordero-Moss – professor, Oslo
Kurt Weltzien – advokat i NHO, Oppegård
Knut Bodding – avdelingsleder i LO, Moss

Varemedlemmer:
For Kurt Weltzien: Margrethe Meder – advokat i NHO, Oslo
For Knut Bodding: Nina Kroken – advokat i LO, Oslo