Søknad om felles representasjonsordning

Felles representasjonsordning (også kalt "konsernordning") innebærer at alle ansatte i et konsern er stemmeberettigede og valgbare ved valg til morselskapets/-foretakets styre eller bedriftsforsamling. Det samme gjelder for ansatte i en gruppe av foretak som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse.

Et konsern/en gruppe av foretak som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse og et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte i konsernet/gruppen kan inngå avtale om å etablere en felles representasjonsordning. Dersom vilkårene for å inngå avtale ikke er oppfylt, kan Tvisteløsningsnemnda etter søknad fastsette særlige ordninger for konsernet/gruppen. 

Dette gjelder for konsern/grupper som er organisert som 

 • aksjeselskaper,
 • allmennaksjeselskaper,
 • ansvarlige selskaper,
 • kommandittselskaper,
 • statsforetak.

Visse næringer er likevel unntatt, se de næringsmessige avgrensningene i de aktuelle forskriftene. 

Søknad sendes til Tvisteløsningsnemnda via eDialog.

Søknad kan sendes inn av:

 • konsernet/gruppen,
 • et flertall av de ansatte,
 • lokal fagforening som representerer et flertall av de ansatte.
 • opplysninger om selskapet/foretaket og/eller konsernet/gruppen (navn, organisasjonsnummer, organisasjonskart, antall ansatte),
 • kontaktopplysninger og opplysninger om søkeberettigelse,
 • skriftlig begrunnelse for hvorfor det søkes om felles representasjonsordning,
 • selskapets/foretakets vedtekter/selskapsavtale,
 • andre opplysninger som regulerer styrets sammensetning eller kompetanse (generalforsamlingsvedtak, selskapsmøtevedtak eller avtaler),
 • uttalelse fra konsernet/gruppen dersom søknaden fremmes av de ansatte eller lokal fagforening,
 • uttalelse fra lokale fagforeninger dersom søknaden fremmes av konsernet/gruppen.
 • Nemnda kan sette vilkår for vedtaket.
 • Nemnda kan til enhver tid oppheve eller endre vedtaket dersom vilkårene ikke oppfylles eller forholdene endrer seg.
 • Nemndas vedtak om felles representasjonsordning gjelder for ubestemt tid med mindre nemnda bestemmer noe annet.
 • Nemndas vedtak kan ikke påklages.
 • For øvrig gjelder forvaltningsloven for nemndas saksbehandling.