Bedriftsdemokratisaker

Søknad om unntak fra representasjonsregelverket kan fremmes av selskapet, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening.

Valgklager kan fremmes av selskapet, lokal fagforening eller den som har stemmerett ved valget. Klageren må ha rettslig klageinteresse.

Her kan du lese mer om hva som skjer etter at nemnda mottar en sak.

Saksforberedelse

Når Tvisteløsningsnemndas sekretariat mottar en sak, gjennomgås saksdokumentene for å se om saken er tilstrekkelig opplyst. Dersom det mangler opplysninger av betydning for saken vil sekretariatet be om å få dette tilsendt.

Nemndsmøte

Når sekretariatet anser saken tilstrekkelig opplyst, vil saken bli berammet for behandling i et møte i Tvisteløsningsnemnda, og nemndas medlemmer får tilsendt dokumentene i saken.

Nemndas sammensetning

Faste medlemmer

Nemndsmøtet ledes av nemndas leder eller en av nestlederne. I tillegg settes nemnda med ett fast medlem oppnevnt etter forslag fra arbeidstakersiden og ett fast medlem oppnevnt etter forslag fra arbeidsgiversiden.

Bransjemedlemmer

Dersom et av nemndas faste medlemmer av hensyn til sakens opplysning krever det, skal nemnda utvides med ytterligere to medlemmer med særlig kunnskap om den bransjen som er berørt i saken (bransjemedlemmer). I de tilfellene det oppnevnes bransjemedlemmer, sitter disse som medlemmer i nemnda på lik linje med de faste medlemmene, og ikke som representanter for partene i saken.

Når det besluttes at det skal oppnevnes bransjemedlemmer, sørger den som leder saken for oppnevningen. Det ene bransjemedlemmet skal være fra arbeidstakersiden og det andre fra arbeidsgiversiden.

Vedtak

Tvisteløsningsnemndas vedtak fattes med alminnelig flertall og skal begrunnes i henhold til reglene i forvaltningsloven. Vedtaket skrives etter at nemndsmøtet er avholdt, og blir sendt til søker eller klager så snart det er ferdigstilt og godkjent av medlemmene i nemnda.

Etter at vedtaket er sendt ut legges vedtaket ut på nemndas nettsider, Lovdata mv.

Hvordan bringe en sak inn for Tvisteløsningsnemnda?

Hvilke frister som gjelder og hvilke opplysninger som bør være med, kan du lese mer om under saksområdet Bedriftsdemokrati.

Regler for nemndas saksbehandling

Nemndas saksbehandling er regulert i egen forskrift. Forvaltningsloven gjelder for øvrig så langt den passer.