Tvister etter arbeidsmiljøloven

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en tvist inn for nemnda. Her kan du lese om hva som skjer etter at nemnda har mottatt en sak.

Saksforberedelse og kontradiksjon

Når Tvisteløsningsnemndas sekretariat mottar en sak fra arbeidstaker eller arbeidsgiver, oversendes brevet til motparten i saken, med anmodning om ytterligere opplysninger og eventuelle kommentarer. Sekretariatet oversender brevene som mottas til motparten når det anses nødvendig for å opplyse saken og gi partene mulighet til å komme med ytterligere opplysninger. Som parter i saken har arbeidsgiver og arbeidstaker likevel rett til innsyn i alle sakens dokumenter dersom de ber om dette.

Nemndsmøte

Når sekretariatet anser saken tilstrekkelig opplyst, vil saken bli berammet for behandling i et møte i Tvisteløsningsnemnda. Nemnda behandler saken på grunnlag av partenes skriftlige fremstilling og innsendt dokumentasjon. Partene skal derfor normalt ikke delta i nemndsmøtet. Nemnda kan allikevel innkalle partene i særlige tilfeller, dersom den mener det er nødvendig for sakens opplysning. Det er nemndsmøter en til to ganger hver måned.

Nemndas sammensetning

Faste medlemmer

Nemndsmøtet ledes av nemndas leder eller nestleder. I tillegg settes nemnda med ett fast medlem oppnevnt etter forslag fra arbeidstakersiden og ett fast medlem oppnevnt etter forslag fra arbeidsgiversiden.

Bransjemedlemmer

Dersom det er behov for å opplyse saken bedre og et av nemndas faste medlemmer krever det, skal nemnda utvides med ytterligere to medlemmer med særlig kunnskap om den bransjen som er berørt i saken (bransjemedlemmer). I de tilfellene det oppnevnes bransjemedlemmer, sitter disse som medlemmer i nemnda på lik linje med de faste medlemmene, og ikke som representanter for partene i saken.

Når det besluttes at det skal oppnevnes bransjemedlemmer, sørger den som leder saken for oppnevningen. Det ene bransjemedlemmet skal være fra arbeidstakersiden og det andre fra arbeidsgiversiden.

Vedtak

Tvisteløsningsnemndas vedtak fattes med alminnelig flertall og skal begrunnes i henhold til reglene i Forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven og forvaltningsloven. Vedtaket skrives etter at nemndsmøtet er avholdt, og blir sendt til begge parter så snart det er ferdigstilt og godkjent av medlemmene i nemnda.

Etter at vedtaket er sendt til partene legges en anonymisert versjon av vedtaket ut på nemndas nettsider, Lovdata mv.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden i Tvisteløsningsnemnda vil variere ut fra sakstype, sakens kompleksitet og partenes responstid, men vil normalt være på mellom 3 og 6 måneder.

Klagerett

Nemndas vedtak kan ikke påklages, men tvisten kan bringes inn for domstolene etter at nemnda har fattet sin avgjørelse. Fristen for å bringe tvisten inn for domstolene er åtte uker regnet fra det tidspunkt parten ble underrettet om nemndas avgjørelse, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2 (3).

Reises det ikke søksmål innen fristen, har vedtaket virkning som en rettskraftig dom, og det kan fullbyrdes etter reglene som gjelder for dommer.

Hvordan bringe en tvist inn for Tvisteløsningsnemnda?

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for Tvisteløsningsnemnda. Hvilke frister som gjelder og hvilke opplysninger som bør være med, kan du lese mer om under det saksområdet som er aktuelt for deg.

Fullmakt

Skal du sende inn en sak på noen andres vegne må du legge frem skriftlig fullmakt. Dette følger av forvaltningsloven § 12 fjerde ledd. Advokater behøver ikke legge frem fullmakt.

Hvordan gir man en annen person fullmakt?

  • En fullmakt må være skriftlig og datert. Den må videre oppgi navnet og fødselsdato på den som gir fullmakt (fullmaktsgiver), navn på den som skal opptre i saken (fullmektig) og angi hvilken sak vedkommende har fullmakt i.
  • Vi har utformet et fullmaktsskjema som du kan laste ned her Fullmakt.

Hva betyr det å få fullmakt i en annen persons sak?

En som har fullmakt i saken:

  • har rett til å fremme synspunkter i saken på fullmaktsgivers vegne
  • får innsyn i alle dokumentene i saken
  • er ansvarlig for å svare på henvendelser fra sekretariatet
  • mottar vedtaket i saken og skal orientere om vedtaket til den saken gjelder

Regler for nemndas saksbehandling

Nemndas saksbehandling er regulert i egen forskrift. Etter forskriftens § 6 gjelder Forvaltningsloven for Tvisteløsningsnemndas saksbehandling, men likevel slik at nemndas vedtak ikke kan påklages.