Felles representasjonsordninger

Tilhører et selskap et konsern eller annen gruppe foretak som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse, og vilkårene for å inngå avtale ikke er oppfylt, kan nemnda fastsette særlige ordninger for konsernet eller gruppen.

Søknad om å etablere felles representasjonsordning

Tilhører et selskap et konsern eller annen gruppe foretak som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse, og vilkårene for å inngå avtale etter representasjonsforskriften § 42 ikke er oppfylt, kan nemnda fastsette særlige ordninger for konsernet eller gruppen, jf. aksjeloven § 6-5 og § 6-35, og allmennaksjeloven § 6-5 og § 6-35 sjette ledd.

Valg av de ansattes representanter utsettes til vedtak er fattet, med mindre nemnda bestemmer noe annet.

Nemnda kan sette vilkår for vedtaket.

Nemnda kan til enhver tid oppheve eller endre vedtaket dersom vilkårene ikke oppfylles eller forholdene endrer seg.

Nemndas vedtak om felles representasjonsordning gjelder for ubestemt tid med mindre nemnda bestemmer noe annet.

Hvem som kan søke om å etablere felles representasjonsordning?

Søknad om å etablere felles representasjonsordning kan fremmes av konsernet, gruppen, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening som representerer et flertall av de ansatte.

Konsernet, gruppen, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening som representerer et flertall av de ansatte kan hver for seg søke om at et vedtak om felles representasjonsordning oppheves eller endres. Slik søknad kan fremmes til enhver tid.

Søknadens innhold

Søknaden skal være skriftlig og begrunnet.

Dersom søknad fremmes av konsernet eller gruppen, skal uttalelse fra lokale fagforeninger vedlegges. Dersom søknad fremmes av et flertall av de ansatte eller lokal fagforening som representerer et flertall av de ansatte, skal uttalelse fra konsernet eller gruppen vedlegges.