Taushetsplikt for tillitsvalgte

Plikten til informasjon og drøfting er regulert i  arbeidsmiljølovens kapittel 8. Det er åpnet for at arbeidsgiver kan pålegge tillitsvalgte taushetsplikt under visse vilkår. Arbeidsgiver kan også i særlige tilfeller unnlate å gi informasjon. Tvist om en slik beslutning kan bringes inn for Tvisteløsningsnemnda.

I virksomhet som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere skal arbeidsgiver informere om og drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Dersom virksomhetens behov tilsier at bestemte opplysninger ikke bør gis videre, kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter utløpet av vedkommendes mandatperiode.

Arbeidsgiver kan i særlige tilfeller unnlate å gi informasjon eller gjennomføre drøfting dersom dette på det aktuelle tidspunkt åpenbart vil være til betydelig skade for virksomheten.

Hvordan bringe en tvist inn for Tvisteløsningsnemnda?

Virksomhetens tillitsvalgte eller en femdel av arbeidstakerne kan bringe tvist om arbeidsgivers beslutning om taushetsplikt eller unnlatelse av å gi informasjon eller gjennomføre drøfting inn for tvisteløsningsnemnda, jf. arbeidsmiljølovens § 17-2.

Frist

Tvist kan ikke bringes inn etter at opplysningene beslutningen gjelder er blitt offentlig kjent.

Saken fremmes per brev eller e-post. Følgende opplysninger bør være med:

  • Arbeidstakers navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse
  • Arbeidsgivers navn, adresse og telefonnummer
  • Hva tvisten gjelder

Legg ved kopi av eventuell relevant dokumentasjon.

Klagerett

Nemndas vedtak kan ikke påklages, men tvisten kan bringes inn for domstolene etter at nemnda har fattet sin avgjørelse. Fristen for å bringe tvisten inn for domstolene er åtte uker regnet fra det tidspunkt tvisteløsningsnemndas avgjørelse foreligger, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2 (3).