Søknad om unntak fra representasjonsregelverket

Dersom reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon, kan tvisteløsningsnemnda gi helt eller delvis unntak fra disse.

Hva kan det søkes om? 

Tvisteløsningsnemnda gi helt eller delvis unntak fra reglene i aksjeloven eller allmennaksjeloven om ansattes rett til representasjon i styrende organer, eller reglene i representasjonsforskriften, dersom disse reglene vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon.

Det kan ikke gis unntak fra kravet om kjønnsfordeling i aksjeloven § 20-6 andre ledd og allmennaksjeselskapsloven § 6-11a og § 20-6 andre ledd.

Valg av de ansattes representanter utsettes til vedtak er fattet, med mindre nemnda bestemmer noe annet.

Nemnda kan sette vilkår for vedtaket.

Nemnda kan til enhver tid oppheve eller endre vedtaket dersom vilkårene ikke oppfylles eller forholdene endrer seg.

Unntak fra reglene i aksjeloven, allmennaksjeloven eller representasjonsforskriften gjelder for ubestemt tid med mindre nemnda bestemmer noe annet.

Hvem som kan søke om unntak?

Søknad om unntak kan fremmes av selskapet, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening.

Selskapet, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening kan hver for seg søke tvisteløsningsnemnda om at et vedtak blir opphevet eller endret. Slik søknad kan fremmes til enhver tid.

Søknadens innhold

Søknaden skal være skriftlig og begrunnet.

Dersom søknaden fremmes av selskapet, skal uttalelse fra lokale fagforeninger vedlegges. Dersom søknaden fremmes av et flertall av de ansatte eller lokal fagforening skal uttalelse fra selskapet vedlegges.