Valgklager

Vedtak fra valgstyret kan påklages til Tvisteløsningsnemnda.

Valgklager

Valgstyrets vedtak kan påklages til nemnda. Dette gjelder likevel ikke vedtak om stemmerett og valgbarhet.

Hvem kan klage?

Selskapet, lokal fagforening og den som har stemmerett har klagerett. Klageren må ha rettslig klageinteresse.

Klagen skal leveres til valgstyret som forbereder klagebehandlingen. Reglene i forvaltningslovens kapittel VI gjelder så langt de passer.

Frist

Klage må fremmes innen to uker fra det tidspunkt vedtaket er kunngjort for de ansatte.