Fortrolige opplysninger

Arbeidsmiljøloven § 8-3 åpner for at arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt i forbindelse med informasjons- eller drøftingssaker etter arbeidsmiljølovens kapittel 8. Vilkåret er at virksomhetens behov tilsier at opplysningerne ikke bør gis videre. Taushetsplikten gjelder også etter utløpet av vedkommendes mandatperiode.

Videre kan arbeidsgiver, i særlige tilfeller, unnlate å gi informasjon eller gjennomføre drøfting dersom dette på det aktuelle tidspunkt åpenbart vil være til betydelig skade for virksomheten.

Virksomhetens tillitsvalgte eller en femdel av arbeidstakerne kan bringe tvist om arbeidsgivers beslutning etter første og andre ledd inn for Tvisteløsningsnemnda, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2. Tvist kan ikke bringes inn etter at opplysningene beslutningen gjelder er blitt offentlig kjent.