Fritak fra overtidsarbeid og merarbeid

Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

Om retten til fritak fra overtidsarbeid eller merarbeid

Retten til fritak fra overtidsarbeid eller merarbeid gjelder både generelle og enkeltstående tilfeller av fritak. Dersom arbeidstaker har helsemessige eller vektige sosiale grunner for å fritas, gjelder en ubetinget rett til fritak. I tillegg har arbeidstaker rett til fritak dersom arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

Når kan man kreve fritak fra overtidsarbeid eller merarbeid

 • Helsemessige grunner
  Helsemessige grunner er i utgangspunktet en klar fritakelsesgrunn. Det stilles ikke krav om helseattest eller lignende, men i tvilstilfeller vil det være praktisk om arbeidstakeren legger fram spørsmålet for sin lege. Dersom det er snakk om fullstendig fritak fra overtidsarbeid over lengre tid, må arbeidsgiver kunne kreve legeerklæring.    

 • Vektige sosiale grunner 
  Eksempler på vektige sosiale grunner er hensynet til pass av mindre barn, deltakelse i større familiebegivenheter og lignende. 

 • Når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre
  I disse tilfellene trenger ikke arbeidstaker begrunne behovet nærmere

Hvordan bringe en tvist inn for Tvisteløsningsnemnda?

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for Tvisteløsningsnemnda. 

Frist

Fristen for å bringe saken inn for Tvisteløsningsnemnda er fire uker etter at arbeidsgivers avslag har kommet frem til arbeidstaker, se arbeidsmiljøloven § 17-2 a

Opplysninger

Saken fremmes per brev eller e-post, og merkes med «tvist om rett til fritak fra overtidsarbeid/merarbeid».

Følgende opplysninger bør være med:

 • Arbeidstakers navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse
 • Arbeidsgivers navn, adresse og telefonnummer
 • Opplysninger om arbeidstakers ansettelsesforhold (stillingstittel, stillingsprosent, arbeidstid og arbeidsoppgaver)
 • Hvilket tidsrom/tilfeller søknaden gjelder for
 • Arbeidstakers begrunnelse for søknaden

Legg ved kopi av:

 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidstakers krav
 • Arbeidsgivers avslag
 • Annen relevant dokumentasjon (legeattest, møterereferater, mv.)

Klagerett

Nemndas vedtak kan ikke påklages, men tvisten kan bringes inn for domstolene etter at nemnda har fattet sin avgjørelse. Fristen for å bringe tvisten inn for domstolene er åtte uker regnet fra det tidspunkt parten ble underrettet om nemndas avgjørelse, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2 (3).