Fleksibel arbeidstid

Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Hva er fleksibel arbeidstid?

Retten til fleksibel arbeidstid omfatter ulike former for fleksibilitet i tilknytning til arbeidstiden. Hensikten er å imøtekomme arbeidstakernes ønske om større innflytelse over egen arbeidstid.

Avtale om fleksitid kan være én form for fleksibel arbeidstid. Ordningen gir arbeidstakeren mulighet til selv å avgjøre når på dagen arbeidstiden skal legges, innenfor visse rammer. Fleksitid kan også innebære at arbeidstakerne kan innarbeide ekstra arbeidstid som så kan avspaseres på et senere tidspunkt, i samråd med arbeidsgiver. Retten til fleksibel arbeidstid omfatter også andre former for fleksibilitet i tilknytning til arbeidstiden.

Unntak ved vesentlig ulempe for virksomheten

Arbeidstaker har ikke rett til fleksibel arbeidstid hvis ordningen medfører en vesentlig ulempe for virksomheten. Det er i utgangspunktet opp til arbeidsgiver å påvise at slik vesentlig ulempe foreligger.

Hva som er en vesentlig ulempe må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ulempene må være forholdsvis betydelige for at arbeidstaker skal kunne nektes fleksibel arbeidstid. Det er ikke nok å påvise en generell ulempe. 

I noen tilfeller vil det være vanskelig å gjennomføre fleksibel arbeidstid uten vesentlig ulempe. Eksempler på dette kan være i tjenesteytende virksomhet hvor de ansatte må være tilstede av hensyn til brukerne, eller der arbeidstaker er omfattet av en turnusordning.

Hvordan bringe en tvist inn for Tvisteløsningsnemnda?

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for Tvisteløsningsnemnda. 

Frist

Fristen for å bringe saken inn for Tvisteløsningsnemnda er fire uker etter at arbeidsgivers avslag har kommet frem til arbeidstaker, se arbeidsmiljøloven § 17-2 a

Saken fremmes per brev eller e-post. Følgende opplysninger bør være med:

 • Arbeidstakers navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse
 • Arbeidsgivers navn, adresse og telefonnummer
 • Hva tvisten gjelder
 • Opplysninger om arbeidstakers ansettelsesforhold (stillingstittel, stillingsprosent, arbeidstid og arbeidsoppgaver)
 • En beskrivelse av hvordan den fleksible arbeidstiden ønskes gjennomført
 • Hvilket tidsrom søknaden gjelder for
 • Arbeidstakers begrunnelse for søknaden

Legg ved kopi av:

 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidstakers krav
 • Arbeidsgivers avslag
 • Annen relevant dokumentasjon

 

Klagerett

Nemndas vedtak kan ikke påklages, men tvisten kan bringes inn for domstolene etter at nemnda har fattet sin avgjørelse. Fristen for å bringe tvisten inn for domstolene er åtte uker regnet fra det tidspunkt parten ble underrettet om nemndas avgjørelse, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2 (3).