Fortrolige opplysninger

Arbeidsmiljøloven § 8-3 åpner for at arbeidsgiver kan pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt i forbindelse med informasjons- eller drøftingssaker etter arbeidsmiljølovens kapittel 8. Vilkåret er at virksomhetens behov tilsier at opplysningene ikke bør gis videre. Taushetsplikten gjelder også etter utløpet av vedkommendes mandatperiode.

Videre kan arbeidsgiver, i særlige tilfeller, unnlate å gi informasjon eller gjennomføre drøfting dersom dette på det aktuelle tidspunkt åpenbart vil være til betydelig skade for virksomheten.

Virksomhetens tillitsvalgte eller en femdel av arbeidstakerne kan bringe tvist om arbeidsgivers beslutning om taushetsplikt eller unnlatelse av å gi informasjon inn for Tvisteløsningsnemnda, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2.

Fristen for å fremme sak for Tvisteløsningsnemnda er fire uker etter at arbeidsgivers skriftlige beslutning har kommet frem til den tillitsvalgte eller eventuell rådgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2 a

Tvist kan ikke bringes inn etter at opplysningene beslutningen gjelder er blitt offentlig kjent. 

Saken fremmes per brev eller eDialog.