Stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Deltidsansatte som jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke lenger er behov for merarbeidet.

Arbeidsmiljøloven § 14-4 a omfatter i utgangspunktet arbeid utover den faste stillingsandelen den deltidsansatte har. En typisk situasjon vil være der arbeidstaker arbeider ekstravakter eller overtid, såkalt merarbeid.

Forhåndsavtalte vikariater og andre midlertidige arbeidsavtaler regnes i utgangspunktet ikke som merarbeid etter bestemmelsen. Et eksempel kan være en deltidsansatt med 50 prosent stilling som for en periode også er ansatt i et vikariat i 50 prosent for en kollega i foreldrepermisjon. I et slikt tilfelle vil arbeidstaker for en avgrenset tid ha avtalt arbeidstid tilsvarende full stilling. Tilleggsstillingen kan derfor ikke regnes som «arbeid utover avtalt arbeidstid».

Tolvmånedersperioden regnes tilbake fra den datoen arbeidstaker fremsatte kravet sitt for arbeidsgiver. 

Eksempel: Fremsettes kravet 18. april 2018, vil tolvmånedersperioden være fra og med 18. april 2017 til og med 17. april 2018.

Det er ikke anledning til å avtale andre beregningsperioder.

Arbeidstakeren må ha vært fast ansatt i hele beregningsperioden. 

Merarbeidet må ha vært utført jevnlig i tolvmånedersperioden. Hva som er jevnlig vurderes konkret i hver enkelt sak. Det kreves alltid en viss hyppighet og stabilitet i merarbeidet. Det bør heller ikke være for lange opphold mellom hver ekstravakt, men det kan ikke stilles bestemte krav til at arbeidet er utført ukentlig e.l. Det vesentlige er at det har forekommet merarbeid gjennom hele beregningsperioden, slik at det viser at det er et stabilt og varig behov for dette. 

Retten til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid gjelder ikke hvis arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Arbeidsgiver må i tilfelle legge fram informasjon som viser at virksomheten ikke lenger har behov for merarbeidet. Dersom arbeidsgiver kan dokumentere at det bare vil være bruk for en del av merarbeidet, vil den deltidsansatte bare ha krav på en tilsvarende stillingsutvidelse.

Arbeidstaker må selv fremsette krav til arbeidsgiver. Det er ingen formkrav for dette, men det bør gjøres skriftlig. Beregningsperioden på 12 måneder regnes tilbake i tid fra datoen kravet ble fremsatt for arbeidsgiver. Dersom du har timelister eller lignende som viser hvor mye merarbeid du har utført i perioden, bør disse legges ved kravet.  Hvis arbeidsgiver avslår kravet, kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemnda. Dette må gjøres innen fire uker etter at avslaget er mottatt.

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for Tvisteløsningsnemnda. 

Saken fremmes per brev eller eDialog innen fireukersfristen. Følgende opplysninger bør være med:

 • Arbeidstakers navn, stilling, adresse, telefonnummer og e-post adresse
 • Arbeidsgivers navn, adresse og telefonnummer
 • Hva tvisten gjelder
 • Kopi av krav og avslag
 • Utfylt skjema med oversikt over arbeidstakers arbeid utover avtalt arbeidstid i beregningsperioden (se nedenfor)
 • Dokumentasjon som viser hvilke datoer merarbeidet er utført, fortrinnsvis timelister. Lønnsslipper skal normalt ikke legges ved, da disse ikke viser hvilke datoer merarbeidet er utført.
 • Skal du sende inn en sak på noen andres vegne må du legge frem skriftlig fullmakt. Dette følger av forvaltningsloven § 12 fjerde ledd. Advokater behøver ikke legge frem fullmakt. Se mer om fullmakt her.

For at saksbehandlingen skal gå raskere har vi utarbeidet et Excel-skjema vi ønsker at du benytter for å gi oss en oversikt over utført merarbeid. Dokumentet gir deg en timeliste for de 12 siste månedene basert på oppgitt kravdato og kan lastes ned ved å fylle ut skjemaet under. Vi ber om at skjemaet sendes til oss i Excel-format per e-post. Vi gjør oppmerksom på at det kun er utført merarbeid som skal føres inn i timelisten. De timene som inngår i arbeidstakers ordinære stilling i henhold til arbeidsavtaler gjeldende i 12-månedersperioden skal ikke tas med.

Det vi trenger fra deg er:

 1. Datoen for når du fremmet krav om ny stillingsprosent til arbeidsgiver. 
  Vi vil gjøre en vurdering basert på alle timer utført merarbeid i 12-månedersperioden før denne datoen.
 2. Om du ønsker å oppgi timer med desimaler eller i timer og minutter. 
  Eksempel: 5,5 timer eller 5 timer og 30 minutter.
 3. Noter i merknadsfeltet dersom noe av merarbeidet er utført i vakter som krever andre kvalifikasjoner, eksempelvis dersom du er helsefagarbeider og har hatt sykepleiervakt. 
 4. Marker i oversikten når arbeidstaker har hatt ferie, permisjon eller annet langvarig fravær.
 5. Marker eventuelt merarbeid som dere mener ikke skal tas med og skriv hvorfor det ikke skal tas med.
 6. Marker merarbeid som dere mener har bortfalt.
 7. Marker eventuelle vikariater eller midlertidige arbeidsavtaler i skjemaet.
Last ned timeføringsskjema

Fristen for å fremme sak om rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid for Tvisteløsningsnemnda er fire uker etter at arbeidsgivers skriftlige avslag har kommet frem til arbeidstaker eller arbeidstakers representant i saken, se arbeidsmiljøloven § 17-2 a.

Nemndas vedtak kan ikke påklages, men tvisten kan bringes inn for domstolene etter at nemnda har fattet sin avgjørelse. Fristen for å bringe tvisten inn for domstolene er åtte uker regnet fra det tidspunkt parten ble underrettet om nemndas avgjørelse, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2 (3).