Rikslønnsnemnda forside

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

Om Rikslønnsnemnda

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Parat/YS og NHO Luftfart/NHO i forbindelse med tariffrevisjonen 2022 avventer sanksjonering. Rikslønnsnemnda vil beramme saken så snart loven er sanksjonert. 

Søk i oversikten over kjennelser. Skriv for eksempel inn tema, stilling, bransje eller vedtaksnummer.