Rikslønnsnemnda forside

Rikslønnsnemndas behandling av arbeidstvisten mellom Parat/YS og NHO Luftfart/NHO i forbindelse med tariffrevisjonen 2022 er Rikslønnsnemnda er avlyst. Rikslønnsnemnda har avsagt kjennelse om at saken heves. 

Kjennelser